Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

PostHeaderIcon Στοπ σε βιομηχανία έκδοσης παράνομων συντάξεων με στρατιές ηλικιωμένων από τη Βουλγαρία


Στοπ στην ανεξέλεγκτη δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων, βάζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θέτει ως προϋπόθεση για την καταβολή των παροχών στους μετανάστες, τη διακρίβωση της μόνιμης διαμονής στη χώρα για τουλάχιστον 5 χρόνια, αλλά και τη διασταύρωση στοιχείων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Τη βιομηχανία έκδοσης παράνομων συντάξεων και συμπληρωματικών παροχών, με στρατιές ηλικιωμένων από τη γειτονική Βουλγαρία που έρχονται στην Ελλάδα και με ενάμιση χρόνο δουλειά, λαμβάνουν σύνταξη 500 ευρώ, έφεραν στο φως συντονισμένοι έλεγχοι των υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Οι εμπλεκόμενοι, κυρίως γυναίκες μεγάλης ηλικίας, δηλώνοντας για τόπο μόνιμης διαμονής χωράφια, οικόπεδα, καταστήματα, ακόμη και οίκους ανοχής, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στη χώρα μας και λαμβάνουν σύνταξη και συμπληρωματικές παροχές, έως και 500 ευρώ το μήνα. Μετά από συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας, του ΙΚΑ, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, προέκυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν το μέγεθος της απάτης, με τη συμμετοχή και Ελλήνων που έναντι αδρής αμοιβής καθοδηγούσαν τους μετανάστες για το έλλειμμα στη νομοθεσία αλλά και στον ελεγκτικό μηχανισμό, και τις δυνατότητες εκμετάλλευσής του.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε τις προηγούμενες ημέρες η Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη, ειδικά για το θέμα του συμπληρωματικού ποσού σύνταξης, μπαίνουν αυστηρές προϋποθέσεις στη χορήγησή του, από τα ταμεία στους μετανάστες. Προβλέπεται η έμπρακτη πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής για 5 συνεχή έτη, ακόμη και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μεταξύ άλλων απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος παροχής, στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση κύριας κατοικίας αλλά και το παγκόσμιο εισόδημα (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης).

Η εγκύκλιος

Ειδικά για την ειδική παροχή που συμπληρώνει τις συντάξεις των μεταναστών, όταν αυτές είναι κατώτατες του ορίου (439,26 ευρώ), προσκομίζοντας πλαστά μισθωτήρια ως απόδειξη μόνιμης διαμονής, λαμβάνουν ως πρόσθετη παροχή, 10.000-20.000 ευρώ, για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Μόνο το τελευταίο διάστημα και αποκλειστικά στο ΙΚΑ Αθηνών, υπάρχουν 210 τέτοιες περιπτώσεις Βουλγάρων συνταξιούχων που εμφανίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

Με τη στενή συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, η εγκύκλιος ορίζει συγκεκριμένους τρόπους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, καταπολέμησης της φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής και τήρησης του νομικού πλαισίου συνταξιοδότησης που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες.

Έτσι, προβλέπεται πως κατά την αρχική χορήγηση του συμπληρωματικού ποσού και για την παρακολούθηση της μηνιαίας καταβολής του συμπληρώματος θα προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν προσκομιστεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, τα αρμόδια όργανα δεν νομιμοποιούνται σε χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης.

2) Μισθωτήριο στο όνομα του αιτούντος κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Στο μισθωτήριο να φαίνονται ευδιάκριτα το ΑΦΜ εκμισθωτή και μισθωτή προκειμένου στη συνέχεια να γίνεται διασταύρωση στοιχείων με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ και Φορολογία Εισοδήματος. Η κάθε αλλαγή στο αρχικό μισθωτήριο θα κατατίθεται και θα θεωρείται από την αρμόδια ΔΟΥ και με ευθύνη του μισθωτή στις αρμόδιες υπηρεσίες των ταμείων.

3) Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία, ότι έχει ενοικιάσει το αναφερόμενο στο μισθωτήριο συμβόλαιο ακίνητο, το χρονικό διάστημα ενοικίασης, ότι δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο και ότι έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο.

4) Λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος. Βάσει της εγκυκλίου, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον λογαριασμοί στους οποίους έχουν μηχανογραφηθεί το ονοματεπώνυμο του μισθωτή και δεν αναγράφεται ή σημειώνεται απλά, χειρόγραφα, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημα έγγραφα (επικυρωμένα και μεταφρασμένα) για το που διαμένουν τα μέλη οικογένειας (σύζυγος-παιδιά-γονείς) για το που βρίσκεται ο κοινωνικός ιστός του αιτούντος γιατί έτσι αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός πολίτη - κράτους διαμονής.

6) Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος, στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κύριας κατοικίας, το παγκόσμιο εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.

7) Βεβαίωση της φορολογικής αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη από την αρμόδια μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

8) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, στην οποία θα αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας αυτού (π.χ. διεύθυνση, πόλη, χώρα, αριθμός φορολογικού μητρώου της χώρας προέλευσης). Θα αναφέρεται, επιπλέον, αν αποκτά άλλα εισοδήματα (π.χ. συντάξεις, εισόδημα από τόκους καταθέσεων, εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων, μερίσματα κλ.π.) από τη χώρα προέλευσης .

9) Το αδιάλειπτο της διαμονής πιστοποιείται με οιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της εθνικής νομοθεσίας και επομένως κάθε στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο κατά περίπτωση και ανάλογα με την ειδική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να προσκομίζεται (ενδεικτικά: από ορισμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού μεταφοράς οικοσκευής προκειμένου για έλληνες που μεταστεγάζονται από την Γερμανία στην Ελλάδα ή σε περίπτωση δηλώσεως ιδιόκτητης κατοικίας το έντυπο Ε1 κ.λ.π.)

10) Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας για την πλήρωση των όρων σχετικά με το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής, τα Ταμεία μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών του τόπου κατοικίας των αιτούντων συμπληρωματικό ποσό και να προβαίνουν επίσης σε επιτόπιους ελέγχους.

11) Όταν διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι χρησιμοποιήθηκαν παραπλανητικές πληροφορίες και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη, τα ταμεία θα ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας , η οποία θα προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες ανάκλησης ή μη χορήγησης του Εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.


Πηγή: www.capital.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow my blog with bloglovin