Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

PostHeaderIcon Μισθοί: Τα νέα κατώτατα όρια

Μισθοί: Τα νέα κατώτατα όρια 
 
Αύξηση κατά 1,6% από 1/7/2011 θα έχουν οι κατώτατοι µισθοί και τα κατώτατα ηµεροµίσθια στον ιδιωτικό τοµέα, όταν το 50% των εργαζοµένων κερδίζει λιγότερα από 1.140 ευρώ.
Οπως προβλέπεται σε όρο της τριετούς (2010-2012) Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων στον ιδιωτικό τοµέα σε ποσοστό ίσο µε αυτό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του έτους 2010 (το ποσοστό της µέσης ετήσιας µεταβολής τουεναρµονισµένου δείκτη τιµώνκαταναλωτή για το 2010ήταν 1,6%).

 
Αντίστοιχα, την 1η Ιουλίου 2012 θα καταβληθεί και πάλι αύξηση ίση µε τον πληθωρισµό της ευρωζώνης (εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 1,7%). Ετσι, ο κατώτερος µισθός την 1η Ιουλίου του 2011 θα διαµορφωθεί στα 751 ευρώ και την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2012 στα 763 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το υπουργείο Εργασίας προωθεί ρύθµιση για τη διευκόλυνση των νέων για απόκτηση πρώτης εργασιακής  εµπειρίας και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε την πρόσληψη νέων ηλικίας 18 έως 25 ετών µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι 24µήνες και µεαποδοχές έως 20% χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ, το 50% των ασφαλισµένων (ιδιωτικός τοµέας)κερδίζει λιγότερα από 1.140 ευρώ. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι µέσες συνολικές µηνιαίεςαποδοχές των ασφαλισµένων (τακτικές, υπερωρίες, µπόνους,αµοιβές από άλλες απασχολήσειςπλην επιδοµάτων και δώρων) ανέρχονται σε 1.4 38 ευρώ (1.614 ευρώ για τους άνδρες και 1.246 ευρώ για τις γυναίκες).

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ. Στον δηµόσιο τοµέα, η πρόσφατη µελέτη γιατις µισθολογικές εξελίξεις έδειξε ότι µεγαλύτερες αµοιβές – απόπλευράς τακτικών προβλεπόµενων αµοιβών, δηλαδή βασικός µισθός, κίνητρο απόδοσης καιεπιδόµατα – δίδονται στο υπουργείο Οικονοµικών και ακολουθούν τα υπουργεία Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης.

Η αµοιβή ενός νεοδιόριστου στο υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται γύρω στο 40% πάνω από τον µέσο όρο των υπουργείων καιγια ένανµε 33 χρόνια υπηρεσίας στο 55%-64% πάνω από τον µέσο όρο. Στα άλλα δύο υπουργεία, δηλαδή στο Εσωτερικών και το ∆ικαιοσύνης, οι αµοιβές υπερβαίνουν το8%-12% και 7%-14% αντίστοιχα από τηνκατηγορία ΠΕ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) µέχρι τηνκατηγορία ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) για τους νεοδιορισµένους.Οι χαµηλότερες αµοιβές, σε σχέσηµε τα υπόλοιπαυπουργεία, δίδονται στο υπουργείο Εθνικής Αµυνας για το πολιτικό προσωπικόκατά 20%, στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά 15% και στο υπουργείο Παιδείαςκατά 19%, έναντι του µέσου όρου.

Ακόµη, τα στοιχεία της Α∆Ε∆Υ δείχνουν ότι το µηνιαίο εισόδηµα του 80% των µισθωτών του ∆ηµοσίου (υπουργεία, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ) βρίσκεται ανάµεσα στα 1.000 και 1.500 ευρώ, ενώ την ίδια στιγµή η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων διαρκώς µειώνεται εξαιτίας των αυξήσεων στις τιµέςειδών ευρείας κατανάλωσης, των αυξήσεων της έµµεσης φορολογίας, των τιµών του ρεύµατος, των εισιτηρίων κ.λπ.πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin