Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

PostHeaderIcon Η πρώτη πολιτική διαμαρτυρία...στον ιστό της Ακρόπολης

 
Μια από τις πρώτες κινήσεις διαμαρτυρίας με στόχο τον βράχο της Ακρόπολης έγινε τον Ιούλιο του 1962. Οι μαρτυρίες διαφέρουν στις λεπτομέρτειες, μολονότι το γεγονός παραμένει αδιαμφισβήτητο. Στις 17 προς 18 Ιουλίου 1962 μερικές ώρες μετά τα μεσάνυχτα ο Αιμίλιος Ζαχαρέας (φοιτητής της Ανωτάτης Εμπορικής) και ο Θανάσης Τσιώκος-Πλαπούτας (φοιτητής της Παντείου), μέλη της Σπουδάζουσας Νεολαίας της ΕΔΑ, ανέβηκαν στην Ακρόπολη και ανάρτησαν στον ιστό μια μεγάλη σημαία με τον αριθμό «1.1.4.». Κατά μία εκδοχή, επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο οποίος την ίδια ημέρα ανέβασε τη σημαία του «1.1.4.» και στο υπουργείο Βιομηχανίας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Εφημερίδα «Ελευθερία» 20 Ιουλίου 1962
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι, όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Ελευθερία» την 20ή Ιουλίου 1962: «ο υφυπουργός εσωτερικών κ. Δαβάκης, ερωτηθείς επί του θέματος της ανυψώσεως εις την Ακρόπολιν σημαίας με το σύνθημα «114″, ως και του σχηματισμού του αυτού συνθήματος διά πυρών εις τα Τουρκοβούνια, εχαρακτήρισε τα γεγονότα ταύτα άνευ ιδιαιτέρας σημασίας».
Θρασύτατες κομμουνιστικαί εκδηλώσεις
Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα «Ακρόπολις», Παρασκευή 20 Ιουλίου 1962

Θρασύτατες κομμουνιστικαί εκδηλώσεις προχθές την νύκτα. Ομάδες κομμουνιστών χρησιμοποιούντες γνωστάς μεθόδους επαναστατικής τακτικής ύψωσαν τας πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας μεγάλην σημαίαν επί της Ακροπόλεως με αναγεγραμμένον εις το κέντρον τον αριθμόν 114.
Προχθές την 3.15΄ πρωϊνήν ο εκτελών νυκτερινήν υπηρεσίαν φύλαξ της Ακροπόλεως αντελήφθη έκπληκτος να κυματίζει επί του ιστού μία μεγάλη σημαία. Δεδομένου ότι η ανάρτησις της ελληνικής σημαίας γίνεται μόνον κατά τας Κυριακάς και τας επισήμους ημέρας, έσπευσε προς το ανατολικώτερον σημείον του Ιερού Βράχου, όπου ευρίσκετο επί μιάς εξέδρας ο ιστός και υπό το φως της πανσελήνου είδεν ότι επ΄ αυτού υπήρχεν όχι η κανονική σημαία, αλλά ετέρα διαστάσεων 5 x 7 μέτρων. Εις το κέντρον της οποίας ήτο αναγεγραμμένος ο αριθμός 114 .
Αμέσως ο φύλαξ ειδοποίησε τον προ της πύλης της Ακροπόλεως σκοπόν αστυφύλακα, ενώ ταυτοχρόνως ετηλεφώνησε εις το Β΄ αστυνομικόν τμήμα. Έλα, λέγει εις τον αστυφύλακα, γρήγορα γιατί κομμουνισταί ύψωσαν σημαίαν.
- Πού; Ηρώτησε θορυβημένον το όργανον της τάξεως.
- Εις τον ιστό, εκεί που τις επίσημες ημέρες γίνεται η ανάρτησις.
- Μήπως είναι από την ημέρα και δεν την είδες;
- Όχι βρε αδελφέ, δεν είναι η κανονική σημαία. Έχει επάνω τον αριθμό 1 1 4.
Οι δυο άνδρες κατηυθύνθησαν εις το σημείον όπου ευρίσκετο ο ιστός και αφού κατεβίβασαν την σημαίαν ήρχισαν να ερευνούν τους αρχαιολογικούς χώρους μήπως οι δράσται εκρύπτοντο εις αυτούς. Εν τω μεταξύ κατέφθασε και άλλη αστυνομική δύναμις, η οποία επεδόθη εις το έργον αναζητήσεως των δραστών, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.
Εκ των μέχρι τούδε ανακρίσεων συνάγεται ότι οι δράσται, κατά πάσα βεβαιότητα μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας, επωφεληθέντες του γεγονότος ότι η Ακρόπολις λόγω της προχθεσινής πανσελήνου παρέμεινε ανοικτή μέχρι του μεσονυκτίου ανήλθον εις τον Ιερόν Βράχον προσποιούμενοι τους τουρίστες. Μετά την αναχώρησιν των επισκεπτών εκρύβησαν προφανώς εις την κάτωθεν της εξέδρας, όπου ευρίσκετο ο ιστός, κρύπτην και όταν εβεβαιώθησαν ότι δεν τους αντιλαμβάνετο ο μοναδικός επί της Ακροπόλεως νυκτερινός φύλαξ ανήρτησαν την σημαίαν.
Δεν αποκλείεται όμως οι δράσται να ανήλθον επί της Ακροπόλεως από την σκαλωσιάν αναστηλώσεως των τειχών εις την βορειοανατολικήν πλευράν ή να χρησιμοποίησαν την γνωστήν στοάν εις το βόρειον τμήμα. Ερωτάται όμως πώς μετά την πράξιν των κατώρθωσαν να διαφύγουν δεδομένου ότι και ο παραμικρός θόρυβος θα τους επρόδιδε. Διότι η άνοδος επί του Ιερού Βράχου με τας εκατοντάδας των τουριστών ήτο μάλλον εύκολος, η αναχώρησις όμως μετά το κλείσιμον της πύλης ήτο πολύ δύσκολος αν μη αδύνατος.
Ερευνάται ακόμη η εκδοχή πώς εισήγαγον την σημαίαν εις την Ακρόπολιν, εις την περίπτωσιν πάντα που ανήλθον από την κανονικήν οδόν, δεδομένου ότι απαγορεύεται αυστηρώς εις τους επισκέπτας του Ιερού Βράχου να φέρουν μαζί τους δέματα ή άλλα αντικείμενα.
Καμία νύξη περί «ιεροσυλίας», «προδοσίας», απρέπειας… κ.λπ. Φαίνεται ότι τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας μάλλον συντηρητικοποιήθηκαν (ή τουλάχιστον έγιναν λιγότερο ανεκτικά ως προς τη χρήση των μνημείων) στα χρόνια που ακολούθησαν (χούντα – μεταπολίτευση). Ή μήπως σήμερα το κατέβασμα της ελληνικής σημαίας και η αντικατάστασή της με ένα σύνθημα θα θεωρούνταν γεγονότα «άνευ ιδιαιτέρας σημασίας»;

πηγή : http://www.politismospolitis.org

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow my blog with bloglovin